Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

27 października 2021 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1570/21 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 59.0). Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany: • przesunięcie 820 300 euro z działania 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego do działania 1.10 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego; • przesunięcie 1 057 415 euro z działania 1.19 Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw w walce ze skutkami epidemii COVID-19 do działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji; • przesunięcie 820 300 euro z działania 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu do działania 2.2 równoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego; • przesunięcie łącznie 4 880 716 euro do działania 5.6 Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych z następujących działań: - 3 930 191 euro z działania 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych, - 272 448 euro z działania 5.5 Budowa, przebudowa i rehabilitacja regionalnych linii kolejowych, - 678 077 euro z działania 5.7 Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem. • uzupełnienie Załącznika nr 3 Kryteria wyboru projektów dla EFS o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WZ 2014-2020; • aktualizację Załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą; • korekty techniczne.

Drukuj