Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Walne Zebranie Członków PZFP za nami

16 czerwca w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków PZFP.

Wszyscy członkowie organów statutowych uzyskali absolutorium z wykonywania swoich obowiązków w 2020 roku. Uczestnicy zebrania zaakceptowali sprawozdania merytoryczne i finansowe Związku za ubiegły rok.

Przede wszystkim jednak Walne Zebranie Członków było okazją do długo wyczekiwanego bezpośredniego spotkania Członków naszej organizacji. Pozwoliło to zarówno w części  oficjalnej, jak i rozmowach kuluarowych na wymianę doświadczeń i informacji na temat sytuacji w poszczególnych regionach. Ponadto, już w trakcie części nieoficjalnej, mieliśmy okazję do miłego spędzenia czasu.

 

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO – Lubuskie 2020 na 2021 rok

Zaktualizowano Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO – Lubuskie 2020 na 2021 rok.

Zgodnie ze zmianą Harmonogramu w 2021 r. zaplanowano 19 konkursów na łączną kwotę 68 600 000,00 zł, tj. 6 konkursów z EFRR na kwotę dofinansowania UE 30 700 000,00 zł oraz 13 konkursów z EFS na kwotę dofinansowania UE 37 900 000,00 zł (w tym: 4 konkursy dla Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry na łączną kwotę dofinansowania UE 11 400 000,00 zł).

 

PZFP uczestniczy w przygotowaniu RPO woj. Lubelskiego

Członkowie PZFP uczestniczyli w panelu ekspertów w ramach badania badanie pn. „Ocena ex-ante wykorzystania instrumentów finansowych w perspektywie finansowej.

W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Związku z regionu oraz przedstawiciel Biura PZFP, a także reprezentant BGK. Celem badania była ocena zasadności i możliwości wykorzystania instrumentów finansowych w realizacji inwestycji w województwie lubelskim, w tym szacowanie luki finansowej, w następujących obszarach polityki rozwoju:

  • Przedsiębiorczość;

  • Badania i innowacje;

  • Środowisko;

  • Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna;

  • Transport;

  • Infrastruktura usług publicznych;

  • Zintegrowany rozwój terytorialny.

          PZFP angażuje się we wszystkie działania, które umożliwiają Członkom organizacji na aktywne uczestnictwo w przygotowaniu zasad wdrażania instrumentów finansowych w kolejnych latach.

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego zawiera m.in. informacje o obszarach wsparcia, typach projektów, rodzajach beneficjentów, a także uwarunkowaniach i zasadach wyboru oraz realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych priorytetów.

 

Założenia do projektu budżetu państwa na 2022 r.

Rada Ministrów przyjęła Założenia do projektu budżetu państwa na 2022 rok.

W założeniach przyjęto m in. wzrost PKB w 2022 r. o 4,3 proc., stopę bezrobocia na poziomie 5,8 na koniec roku a inflację na poziomie 2,8 proc. Scenariusz na 2021 r. zakłada wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,1 proc., w kolejnym roku poziom zatrudnienia w gospodarce narodowej nie zmieni się. Prognozowane jest utrzymanie wzrostu wynagrodzeń. Jego tempo zwiększy się w stosunku do 2020 roku. Przyjęto, że w 2021 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 6,2 proc., wobec 5 proc. wzrostu zanotowanego średnio w 2020 r. W 2022 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 6,4 proc. Zakłada się, że w 2021 r. polski eksport wzrośnie o 8,8 proc. w ujęciu realnym, a w 2022 r. o 7,3 proc. Powinno się to przełożyć na dalszy wzrost udziałów polskiego eksportu w światowym handlu.

 

Kolejne środki na pożyczki płynnościowe

Komisja Europejska przyjęła polski plan na wykorzystanie prawie 1,4 mld zł w Programie Inteligentny Rozwój w ramach inicjatywy REACT-EU. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zdecydowana większość tych środków zostanie przeznaczona na pożyczki płynnościowe. BGK poinformował nas o tym, że pośrednicy finansowi będą wybierani w drodze konkursów na zasadach podobnych jak to miało miejsce w ubiegłym roku.

Plan Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zakłada, że prawie 1,4 mld zł trafi do firm:

  • ponad 1,2 mld zł na pożyczki płynnościowe,

  • ponad 110 mln zł na nowe rozwiązania cyfrowe w przedsiębiorstwach,

  • ponad 52 mln zł na wsparcie zarządzania i monitorowania realizacji działań przeciwdziałających skutkom epidemii.

Powróci odnowiony Płynnościowy Fundusz Pożyczkowy, który zostanie zasilony kwotą ponad 1,2 mld zł. Z tego źródła do biznesu trafiło już blisko 2 mld zł. O pożyczkę po raz kolejny będą mogli ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Okres spłaty potrwa nawet do 6 lat, a karencja w spłacie do 6 miesięcy. Nie będzie opłat i prowizji za uruchomienie środków, oprocentowanie pozostaje na poziome 0%. Pożyczki będzie można przeznaczyć na pokrycie bieżących potrzeb finansowych, takich jak np. wypłata wynagrodzeń pracowników, spłata zobowiązań krótkoterminowych (faktur od dostawców produktów, czy usług zewnętrznych), jak również opcjonalnie na wydatki inwestycyjne. O pożyczki będzie można ubiegać się u pośredników finansowych w Banku Gospodarstwa Krajowego od 3 kwartału 2021 roku.

 

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".