Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. Opolskie 2030

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. Opolskie 2030.

Dokument składa się z dwóch podstawowych części. Pierwsza to wnioski z tzw. diagnozy, czyli charakterystyka województwa w trzech obszarach: społecznym, środowiskowym i gospodarczym. Opisuje także mocne i słabe strony regionu oraz szanse i zagrożenia, z którymi musimy się zmierzyć (tzw. analiza SWOT). Natomiast druga część strategii zawiera opis celów strategicznych oraz służących ich realizacji celów operacyjnych wraz z kierunkami działań.

Zapisy Strategii będą miały wpływ na treść RPO dla regionu w nowym okresie programowania. W tym na rozwiązania dotyczące instrumentów zwrotnych. Tymczasem dokument w przedmiotowym zakresie praktycznie milczy poza jednym zdaniem (str. 65): „Niezbędne jest  także  dalsze  doskonalenie  istniejących  rozwiązań,  jak  np.  partnerstwa  publiczno-prywatnego,  czy  kontynuacja wsparcia pożyczkowego i poręczeniowego, obecnie realizowanego z powodzeniem przez Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju (ORFR) i ewentualne inne instrumenty zwrotne.”

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych dokumentu. Uwagi można zgłaszać do 30 kwietnia br. za pomocą formularza. PZFP zgłosi stosowne uwagi.

 

Raport NBP o inflacji

Zachęcamy do zapoznania się z, przygotowanym przez NBP, Raportem o inflacji.

Dokument zawiera:

  • aktualną ocenę procesów inflacyjnych i determinant inflacji,

  • opis polityki pieniężnej prowadzonej w ciągu ostatnich trzech miesięcy,

  • projekcję inflacji i PKB na rok bieżący i dwa pełne lata po nim następujące.

W  Polsce  dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych w ostatnich miesiącach obniżyła się. W kierunku niższej inflacji oddziaływał przede wszystkim spadek dynamiki cen żywności nieprzetworzonej oraz –w  mniejszym  stopniu –dynamiki  cen  usług  rynkowych  i  towarów  nieżywnościowych.  W przeciwnym kierunku oddziaływał wzrost cen paliw do prywatnych środków transportu na  skutek rosnących cen ropy naftowej na rynkach światowych. Według wstępnych danych GUS inflacja w styczniu wyniosła 2,7% r/r (wobec 2,4% w grudniu 2020 r.). Zgodnie z szacunkami NBP do pewnego wzrostu inflacji w tym miesiącu przyczynił się głównie wzrost cen energii elektrycznej oraz dalszy wzrost cen paliw.

 

PZFP aktywnie uczestniczy w tworzeniu RPO dla Wielkopolski

15 marca Dyrektor Biura PZFP uczestniczył w spotkaniu online w ramach badania pn. „Analiza potrzeb w zakresie inwestycji i form wsparcia dla WRPO 2021+". Organizatorem wydarzenia było Konsorcjum firm EU-CONSULT sp. z o.o. oraz Grupa BST sp. z o.o., które na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego realizuje przedmiotowe badanie.

W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele PARP, BGK, Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości oraz Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA.

Z deklaracji BGK wynika to, że planowane są rozwiązania które pozwolą żeby wkład własny pośredników finansowych w nowej perspektywie finansowej nie przekraczał 15%. W ramach RPO realizowane mają być instrumenty pożyczkowe przeznaczone na wsparcie płynnościowe przedsiębiorstw. Zwracano uwagę na potrzebę zachowania maksymalnej elastyczności w projektowanych produktach. Wskazywano także na kwestię odpowiednio wysokiej, dopuszczalnej szkodowości w okresie spowolnienia gospodarczego spowodowanego pandemią, a także potrzeby specjalnego wsparcia dla określonych branż.

 

Unieważniony przetarg w woj. Świętokrzyskim

BGK unieważnił przetarg na wybór pośredników finansowych.

Chodzi o postępowanie Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Mikropożyczka” w ramach Projektu „Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego” – sygn. DZZK.148.DIF.2020. Przyczyną takiej decyzji było to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Zakończyły się konsultacje projektu Umowy Partnerstwa

Podsumowano konsultacje projektu Umowy Partnerstwa.

Konsultacje były otwarte dla wszystkich zainteresowanych. W spotkaniach online, które odbyły się w każdym województwie, uczestniczyło łącznie około 4100 osób. W trakcie transmisji można było zadawać pytania za pomocą czatu. Do 22 lutego można było zgłaszać uwagi do dokumentu. Takich zgłoszeń wpłynęło w sumie 5013. Zgłoszone uwagi zostaną przeanalizowane przez ekspertów z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Następnie po przyjęciu ostatecznej wersji Umowy Partnerstwa oraz projektów programów krajowych i regionalnych odbędą się negocjacje formalne wszystkich dokumentów z Komisją Europejską.

PZFP zgłosił swoje uwagi, a także aktywnie uczestniczył w konferencjach konsultacyjnych.

Podobnie jak w latach 2014-2020 również w nowej perspektywie na lata 2021-2027 około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw. Poszczególne województwa dostaną na programy regionalne od 736 milionów do 2,3 miliarda euro. Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na obiektywnych kryteriach, między innymi liczbie ludności i PKB na jednego mieszkańca.

75% środków zostało już podzielonych, a 25% przeznaczono na rezerwę programową do podziału na późniejszym etapie programowania. W puli rezerw jest 7,1 miliarda euro do podziału między wszystkie województwa w ramach uzgodnień kontraktu programowego. Kluczowe dla rządu i samorządów województw projekty, zgłoszone przez marszałków do kontraktów programowych, mogą liczyć na dodatkowe fundusze.

2 marca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło rozmowy z marszałkami województw dotyczące kontraktów programowych. Spotkania potrwają do maja.

 

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".