Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Regionalny Program Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zaktualizowano Regionalny Program Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

29 września 2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2128/275/VI/2021 zatwierdził zmiany w RPO WSL 2014-2020. Przejęte zmiany dotyczą powrotu do poziomu stopy dofinansowania z dnia 30 czerwca 2020 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego

Zaktualizowano Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego.

27 września 2021 r. Uchwałą nr 4323/VI/21 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

Zachęcamy do udziału w pracach ad RPO dla woj. Wielkopolskiego

Konsultacje projektu Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 odbywają się w terminie od  30 września 2021r. do  5  listopada 2021r.

Uwagi i wnioski do projektu FEW 2021+ mogą być wnoszone drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza uwag.

W terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji zostanie opublikowane sprawozdanie dotyczące wyników konsultacji oraz pisemne podsumowanie wraz z uzasadnieniem zawierającym informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i w jakim zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski.

Ruszają konsultacje nowego RPO dla woj. Świętokrzyskiego

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął projekt programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Województwo świętokrzyskie w perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027 otrzymało na realizację programu regionalnego 1 mld 403 mln EUR. Jest to alokacja wyższa od alokacji kończącego się właśnie programu o 38, 5 mln EUR. Projekt oraz formularz uwag jest dostępny tutaj.

Program skupia się na sześciu priorytetach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

  1. Konkurencyjna gospodarka – 223,5 mln EUR, m. in. prace badawczo-rozwojowe, transformacja cyfrowa gospodarki, usługi w zakresie e-zdrowia, promocja gospodarcza regionu, kapitał dla przedsiębiorców, transformacja kluczowych branż regionu i rozwój instytucji otoczenia biznesu.
  2. Region przyjazny dla środowiska – 352,8 mln EUR, m. in. efektywność energetyczna, zielona energia (budowa lub rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE), gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, infrastruktura wodno-ściekowa, gospodarowanie odpadami, ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej.
  3. Mobilność miejska – 40 mln EUR, m. in. wsparcie miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze wraz z ich obszarami funkcjonalnymi – Jędrzejów, Busko-Zdrój, Staszów, Sandomierz, tzw. miast północy tj. Końskie, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, działania na rzecz rozwoju transportu zbiorowego.
  4. Dostępne świętokrzyskie – 140 mln EUR, m. in. budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg wojewódzkich, obwodnic, a także połączeń służących budowie kluczowych powiązań transportowych, działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu (m.in. poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych), Infrastruktura ładowania/tankowania paliw bezemisyjnych, zakup taboru kolejowego, budowa i modernizacja dworców kolejowych, węzłów przesiadkowych oraz parkingów P&R.
  5. Świętokrzyskie dla mieszkańców – 104,5 mln EUR, m. in. infrastruktura edukacyjna (inwestycje wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu oraz wyposażeniem gwarantującym wysoką jakość kształcenia; zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych), społeczna (m.in. placówki opieki całodobowej, mieszkania o charakterze wspomaganym), ochrony zdrowia (m.in. wzmocnienie roli POZ-ów, inwestycje w nowoczesne formy świadczenia usług medycznych i opiekuńczych, rozwój i modernizacja zasobów infrastruktury zdrowia w tym sprzętu i aparatury medycznej) oraz w turystyce i kulturze.
  6. Wspólnota i przestrzeń – 150,0 mln EUR, m. in. rozwój miast i miejskich obszarów funkcjonalnych (ZIT), rewitalizacja miast, wzmacnianie lokalnych potencjałów, działania skierowane do lokalnych grupy działania.

            Czterech priorytetach Europejskiego Funduszu Społecznego+:

  1. Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców – 37,4 mln EUR, m. in. wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników, poprawa dostępu do profilaktyki i rehabilitacji ułatwiająca powrót na rynek pracy, podniesienie kwalifikacji kadr medycznych (z wyłączeniem lekarzy) oraz przedstawicieli innych zawodów związanych z ochroną zdrowia, program stypendialny dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.
  2. Edukacja na wszystkich etapach życia – 79,3 mln EUR, m. in. kształcenie kadr systemu edukacji, wsparcie edukacji przedszkolnej, podnoszenie jakości kształcenia podstawowego, wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej, rozwój szkolnictwa branżowego, kompetencje i kwalifikacje osób dorosłych.
  3. Usługi społeczne i zdrowotne – 108,6 mln EUR, m. in. aktywna integracja społeczna i zawodowa osób biernych zawodowo, kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej, wsparcie rodziny oraz pieczy zastępczej, zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych, programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci i młodzieży, aktywna integracja społeczna i zawodowa społeczności zmarginalizowanej i obywateli państw trzecich.
  4. Aktywni na rynku pracy – 112,8 mln EUR, m. in. aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy (projekty PUP/MUP), wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy (projekty OHP), zwiększenie możliwości zawodowych osób ubogich pracujących, kompetentne kadry instytucji rynku pracy w regionie, konkurencyjne kadry świętokrzyskich pracodawców i przedsiębiorstw, działania na rzecz osób zagrożonych utratą pracy.

Konsultacje społeczne projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027

Od 4 października 2021 r. do 8 listopada 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu programu regionalnego na lata 2021–2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

Opinie i uwagi będzie można zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych. Terminy i program spotkań konsultacyjnych: 4–27 października 2021 r. - spotkania on-line.

Szczegółowe informacje o konsultacjach, w tym program spotkań, będą umieszczone na stronie Strategii, w zakładce Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 21–27.

W Sejmie o projekcie ustawy wdrożeniowej

30 września br. sejmowa Podkomisja stała do monitorowania wykorzystania środków unijnych dyskutowała na temat projektu ustawy wdrożeniowej. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawił informację na temat zaawansowania prac nad projektem ze szczególnym uwzględnieniem konsultacji społecznych oraz udziału strony społecznej w Komitecie Monitorującym

Dyskusja skupiła się przede wszystkim na opóźnieniu w pracach nad ustawą. Z kwestii merytorycznych poruszono jedynie obszar komitetów monitorujących. Nie dyskutowano o instrumentach zwrotnych. 7 października odbyć ma się wysłuchanie publiczne dotyczące projektu. Do Sejmu powinien trafić nie wcześniej, niż w końcu października.

Z przebiegiem posiedzenia można zapoznać się tutaj.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".