Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Polska Wschodnia

Podczas posiedzenia Komitet Monitorujący Programu Polska Wschodnia przyjął sprawozdanie roczne z realizacji programu za rok 2020. Program Polska Wschodnia jest obecnie na 2 miejscu (po Programie Pomoc Techniczna) pod względem wartości rozliczonych i certyfikowanych do Komisji Europejskiej środków wśród wszystkich programów polityki spójności UE realizowanych w Polsce.

Miniony rok upłynął pod znakiem zmagania się ze skutkami epidemii COVID-19. W tym celu podejmowano szereg działań, także w ramach funduszy europejskich. W Programie Polska Wschodnia przeznaczono ok. 200 mln zł na wsparcie bieżącej działalności przedsiębiorców.

Poza wprowadzeniem działania ukierunkowanego na pomoc przedsiębiorcom w czasie pandemii COVID-19, realizacja Programu przebiegała zgodnie z wcześniej założonymi celami. Od początku trwania Programu do końca 2020 r. zakontraktowano środki o wartości 7,9 mld zł (w maju 2021 r. przekroczona została kwota 8,1 mld zł). W samym 2020 r. w umowach o dofinansowanie podpisanych z przedsiębiorcami zakontraktowano środki o wartości 850 mln zł co było m.in. efektem ogłoszenia 7 konkursów dla przedsiębiorców.

Realizacja dwóch dotychczasowych edycji programu dedykowanego Polsce Wschodniej miała pozytywny wpływ na przyspieszenie rozwoju gospodarczego makroregionu. Aby utrwalić ten dobry trend, przygotowywany jest kolejny program – Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Właśnie zakończyły się jego konsultacje społeczne. Jeszcze w tym roku program zostanie przekazany Komisji Europejskiej do negocjacji i zatwierdzenia.

 

NBP o sytuacji na rynku kredytowym

4 maja 2021 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaobserwowano w I kwartale 2021 r., oraz przewidywania banków na II kwartał 2021 r. Informacja została przygotowana na podstawie ankiety, którą na początku kwietnia 2021 r. wypełniły 23 banki o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 88%.

W I kwartale 2021 r. ankietowane banki nieznacznie zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla dużych przedsiębiorstw oraz w zróżnicowany sposób zmieniły wobec sektora MSP. Jednocześnie lekko obniżyły warunki cenowe, choć podniosły marżę dla kredytów o podwyższonym ryzyku. Banki zanotowały osłabienie popytu ze strony dużych przedsiębiorstw i niewielkie jego zmiany ze strony sektora MSP, na co wpływ miało zaostrzenie polityki kredytowej banków i wykorzystanie własnych środków, ale jednocześnie wzrost zapotrzebowania na finasowanie fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji długu.

Banki złagodziły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych i jednocześnie obniżyły marżę kredytową i wymagany udział własny, a z drugiej strony podniosły marżę dla kredytów o podwyższonym ryzyku. W I kwartale 2021 r. banki zaobserwowały istotny wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe, co uznały za efekt bardziej optymistycznego postrzegania przez kredytobiorców sytuacji gospodarczej, sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz złagodzenia polityki kredytowej.

Podobnie jak w poprzednim okresie, w I kwartale 2021 r. banki złagodziły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych, przy zróżnicowaniu polityki kredytowej poszczególnych instytucji. Banki zwiększyły maksymalną kwotę kredytu i obniżyły koszty pozaodsetkowe, ale jednocześnie podniosły marżę kredytową. Zaobserwowany wzrost popytu wynikał ze złagodzenia kryteriów i warunków udzielania kredytu i wzrostu zapotrzebowania na finasowanie zakupu dóbr trwałego użytku.

Na II kwartał 2021 r. banki deklarują łagodzenie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych i dla sektora MSP oraz utrzymanie dotychczasowej polityki kredytowej wobec dużych przedsiębiorstw, a także oczekują wzrostu popytu na wszystkie rodzaje kredytu.

 

Ustawa otwierająca drogę dla KPO przyjęta przez Sejm

4 maja Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom. Oznacza to, że jesteśmy o krok bliżej do tego, aby Krajowy Plan Odbudowy (KPO) mógł zacząć działać na rzecz rozwoju polskiej gospodarki.

Ważne jest to, że w stosunku do pierwotnego projektu Planu, wersji przesłanej KE inaczej rozdzielono pieniądze między sektor rządowy i samorządowy. Z korzyścią dla władz lokalnych, ich pulę zwiększono z ok. 10,8 mld (29,9 proc. udziału) do wspomnianych 11,2 mld euro.

Budżet Funduszu Odbudowy to ponad 723,8 mld euro. Pomoc z tego funduszu będzie przyznawana w postaci bezzwrotnych grantów i niskooprocentowanych pożyczek. W ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska będzie miała do dyspozycji ok. 58,1 mld eur*, w tym:

 • 23,9 mld euro* w formie dotacji,

 • 34,2 mld euro w pożyczkach.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych uczestniczył w konsultacjach KPO na wszystkich etapach prac. Akcentowaliśmy konieczność włączenia zrzeszonych w naszej organizacji podmiotów do procesu wydatkowania przyznanych Polsce środków.

 

Regionalny Program Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

12 kwietnia 2021 roku Komisja Europejska wydała Decyzję Wykonawczą nr C(2021) 2606 zmieniającą Decyzję Wykonawczą C(2015) 887 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla lubelskiego w Polsce.

            Zmiana Programu polega głównie na realokacji środków finansowych między Osiami Priorytetowymi, ale bez realokacji między funduszami i kategoriami regionów. Zmianie uległy także wartości docelowe niektórych wskaźników rezultatu, produktu i ram wykonania. W związku z tym 27 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą Nr CCLVIII/4575/2021 przyjął ujednolicony tekst Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Dalsze zmiany w Programie Wiedza Edukacja Rozwój w odpowiedzi na pandemię

27 kwietnia br. strona Polska otrzymała formalną notyfikację decyzji Komisji Europejskiej i od tego dnia obowiązuje nowa wersja PO WER.

Zmiana dotyczy czasowego zastosowania stopy dofinansowania w wysokości 100% w odniesieniu do wydatków PO WER zadeklarowanych we wnioskach o płatność składanych do KE w roku obrachunkowym rozpoczynającym się 1 lipca 2020 r. i kończącym się 30 czerwca 2021 r. Modyfikacja obejmuje wszystkie osie priorytetowe Programu.

Zmiana sposobu rozliczenia wydatków dotyczy wyłącznie poziomu Instytucja Certyfikująca-Komisja Europejska i nie ma wpływu na wysokość dofinansowania projektów oraz dotychczasowy sposób rozliczania wydatków przez beneficjentów. Zmiana ta nie powoduje zatem konieczności aktualizowania przez beneficjentów podpisanych z właściwymi instytucjami umów o dofinansowanie projektu.

W 2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła Coronavirus Response Investment Initiatives (CRII oraz CRII+), które mają na celu zapobieganie i przeciwdziałanie epidemii COVID-19 oraz łagodzenie jej skutków. W wyniku wprowadzonych inicjatyw, znowelizowano rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 i wprowadzono art. 25a mówiący o nadzwyczajnych środkach na potrzeby wykorzystania EFSI w odpowiedzi na epidemię COVID-19.

Zgodnie z art. 25a ust. 1 ww. rozporządzenia, na wniosek państwa członkowskiego możliwe jest zastosowanie do wydatków zadeklarowanych we wnioskach o płatność w roku obrachunkowym rozpoczynającym się w dniu 1 lipca 2020 r. i kończącym się w dniu 30 czerwca 2021 r. stopy dofinansowania w wysokości 100% dla jednej osi priorytetowej lub większej ich liczby w ramach programu wspieranego przez EFRR, EFS lub Fundusz Spójności.

 

Webinarium z zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 r. po nowelizacji ustawy

Zachęcamy do udziału w webinarium dotyczącym prawa zamówień publicznych (agenda). Wydarzenie odbędzie się w dniach 11-12 maja, w godz. 9:00-15:00 na platformie MS TEAMS. Organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Tematyka szkolenia:

 1. Wprowadzenie, cele i kierunki zmian, czyli na co zwrócić uwagę stosując nową ustawę Prawo zamówień publicznych.

 2. Zasady udzielania zamówień publicznych.

 3. Planowanie postępowania.

 4. Przygotowanie postępowania.

 5. Przebieg postępowania.

 6. Tryby udzielania zamówień.

 7. Umowa w nowej ustawie.

 8. Środki ochrony prawnej.

 9. Kontrola zamówień publicznych.

Webinarium poprowadzi Pani Magdalena Falkowska - adwokat z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej w zakresie zamówień publicznych. Wykładowca akademicki, doktorantka WPiA UW, autorka wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych. Doradza zarówno zamawiającym w przygotowaniu i prowadzaniu postępowań, jak i wykonawcom podczas ubiegania się o zamówienia, reprezentuje zamawiających i wykonawców przed KIO i sądami, kontroluje postępowania, prowadzi wiele szkoleń. Ekspert sejmowej komisji ds. nowelizacji PZP w 2014 r, Przewodnicząca Sekcji Prawa Zamówień Publicznych przy ORA w Warszawie 2016-2019, prelegent na wielu konferencjach.

Rejestracja na szkolenie online odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO. Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony e-mailem (na adres mailowy podany w formularzu), w którym przesłany zostanie link umożliwiający udział. Udział w webinarium jest bezpłatny.

Przed udziałem w szkoleniu należy zapoznać się z regulaminem webinariów. Po przesłaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu otrzymają Państwo na wskazany adres link do webinarium (wirtualnego pokoju). W trakcie spotkania będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, dokumenty. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wcześniej zapoznać się z instrukcją dołączania do telekonferencji w TEAMS (sugerujemy zainstalowanie aplikacji). Przy logowaniu do spotkania prosimy o użycie imienia i nazwiska podanych podczas rejestracji. Warunek konieczny! Do połączenia potrzebny jest komputer z dostępem do internetu (słuchawki z mikrofonem oraz kamerą w komputerze nie są konieczne). Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z webinarium tego organizatora proponujemy testowe połączenie po uprzednim zgłoszeniu (najpóźniej dzień przed) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Na początku webinarium prowadzący przedstawią zasady spotkania, określą warunki zadawania pytań (na żywo- w trakcie lub na koniec spotkania; poprzez czat lub pisemnie w udostępnionych ankietach). W przypadku kłopotów technicznych należy wrócić do pokoju przez kliknięcie w link lub ponowne zalogowanie się. Gdy nadal potrzebują Państwo coś przekazać, należy skorzystać z czatu.

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".