Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

W Sejmie o Krajowym Planie Odbudowy i w wydatkowaniu funduszy UE w związku z pandemią

W Sejmie debatowano o Krajowym Planie Odbudowy i w wydatkowaniu funduszy UE w związku z pandemią. Tymi tematami zajęła się Podkomisja stała do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Przypomnijmy to, że Krajowy Plan Odbudowy składa się z części dotacyjnej (23,9 mld EUR) i pożyczkowej (34,2 mld EUR). W trakcie posiedzenia Komisji, Zastępca Dyrektora Dep. Strategii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Pani Iga Zupok-Gierwatowska poinformowała o tym, że póki co zaplanowano wydatkowanie 11 mld EUR z części pożyczkowej, reszta będzie być może wykorzystana, ale niekoniecznie. Jest na to czas do końca 2024 roku. Wspomniane 11 mld EUR zostanie przeznaczone na takie cele jak: farmy wiatrowe, tabor kolejowy, cyfryzacja szkół, zazielenianie miast, sektor farmaceutyczny, rolnictwo. Wydaje się, że fundusze pożyczkowe, o ile w ogóle będą mogły skorzystać z części pożyczkowej to po ewentualnym uruchomieniu środków w obszarze odporność i konkurencyjność gospodarki. Oprócz Polski, o uruchomienie części pożyczkowej zwróciły się dotychczas do KE tylko Włochy.

Z przebiegiem posiedzenia można zapoznać się tutaj.

 

Obradowała Grupa Robocza PZFP

14 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Roboczej PZFP ds. cyfryzacji działalności funduszy pożyczkowych i organizacji pracy w kontekście doświadczeń pandemicznych.

To już trzeci rok z rzędu w którym pracuje, w ramach Związku Grupa Robocza, po raz kolejny powołana we współpracy z Fundacją Microfinance Centre. Pandemia pokazała to, że procesy cyfryzacyjne są nieodzowne i przyspieszyły ich rozwój. Chcemy sprawdzić, czy w związku z tym procesy digitalizacyjne w naszym środowisku uległy zdynamizowaniu i co jeszcze trzeba zmienić. Ponadto, tematem prac Grupy będzie zarządzanie zasobami ludzkimi i organizacja pracy na bazie doświadczeń pandemicznych oraz w kontekście zmian demograficznych – młodzi ludzie z coraz mniejszą ochotą podchodzą do zasady 8 h w biurze, stawiają na zadaniowy czas pracy, chcą być rozliczani z efektów nie z godzin. Wynikiem prac będzie diagnoza obecnego stanu rzeczy w powyższym zakresie w polskich funduszach i wskazanie potrzebnych, konkretnych działań i kierunków rozwoju.

W trakcie spotkania członkowie Grupy zwrócili uwagę na to, że z punktu widzenia efektywności wykonywanej pracy ważniejsza jest chęć do pracy, umiejętność pracy w zespole, niż samo kierunkowe wykształcenie. W ostatnim roku w niektórych regionach zauważalne jest wyraźnie zmniejszenie presji płacowej ze strony pracowników.

Poszczególni uczestnicy spotkania podzielili się doświadczeniami z obszaru wdrażania nowych rozwiązań cyfrowych w swoich funduszach. Panuje konsensus co do tego, że procesy digitalizacyjne muszą przyspieszyć, w tym obszarze należy dążyć do tego, aby klient funduszu pożyczkowego mógł skorzystać z analogicznych, w miarę możliwości, rozwiązań, które oferują banki. Główną barierą w procesie digitalizacji są koszty przeprowadzenia tego procesu. Wdrożenie kompleksowego systemu cyfrowego zarządzania udzielaniem, rozliczaniem, monitorowaniem i archiwizacją dokumentacji pożyczek kosztuje nawet ponad 100 tys. zł jednorazowo, do tego należy doliczyć koszty opłat abonamentowych. Wskazywano także na to, że barierą we wdrażaniu rozwiązań digitalizacyjnych jest to, że występują wyraźnie trudności w funkcjonowaniu systemów informatycznych po stronie partnerów państwowych funduszy pożyczkowych – przykładem może być system POIF.

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów i beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania z Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Raport NBP o inflacji

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem NBP dotyczącym inflacji.

Raport o inflacji jest dokumentem zawierającym:

  • aktualną ocenę procesów inflacyjnych i determinant inflacji,

  • opis polityki pieniężnej prowadzonej w ciągu ostatnich trzech miesięcy,

  • projekcję inflacji i PKB na rok bieżący i dwa pełne lata po nim następujące.

Projekcja inflacji i PKB publikowana w Raporcie o Inflacji jest materiałem przekazywanym Radzie Polityki Pieniężnej przez Zarząd NBP. Raport przygotowywany jest w języku polskim i angielskim.

 

Życzenia Wielkanocne

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą:

  1. Modyfikacji zapisów w działaniu 3.2. Innowacje w MŚP.

  2. W załączniku nr 2 do SZOOP RPO WSL – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań:

  • wprowadzono dwa nowe wskaźniki dla działania 3.2. Innowacje w MŚP,

  1. W załączniku nr 3 do SZOOP RPO WSL – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań wprowadzono zmiany w:

  • kryteriach oceny formalnej projektów dla działań wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

  • kryteriach specyficznych wyboru projektów dla działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych,

  • kryteriach wyboru projektów w ramach oceny strategicznej.

 

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".