Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”.

W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaobserwowano w I kwartale 2022 r., oraz przewidywania banków na II kwartał 2022 r. Informacja została przygotowana na podstawie ankiety, którą na początku kwietnia 2022 r. wypełniły 23 banki o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 88%.

W I kwartale 2022 r. ankietowane banki zaostrzyły kryteria udzielania wszystkich rodzajów kredytów dla przedsiębiorstw, jako powód podając m.in. pogorszenie się sytuacji gospodarczej kraju i wzrost ryzyka w niektórych branżach. Jednocześnie banki nie zmieniły istotnie warunków kredytowania. Niewielkie zmiany popytu, głównie ze strony dużych przedsiębiorstw wynikały ze wzrostu zapotrzebowania na krótkoterminowe finansowanie majątku obrotowego.

Większość banków po raz kolejny zaostrzyło kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych uzasadniając to pogorszeniem się prognoz sytuacji gospodarczej i wzrostem oficjalnych stóp procentowych. Jednocześnie banki złagodziły niektóre z wymienionych w ankiecie warunków, w tym przede wszystkim zmniejszyły marżę kredytową. Spadek popytu na kredyty mieszkaniowe wynikał, zdaniem banków, ze zmian w wydatkach konsumpcyjnych, pogorszenia się sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych i prognoz sytuacji na rynku mieszkaniowym.

Polityka kredytowa banków w segmencie kredytów konsumpcyjnych była różnokierunkowa, zarówno pod względem kryteriów jak i warunków udzielania kredytów, w tym ustalania marży kredytowej i kosztów pozaodsetkowych. Liczba banków, które zaostrzyły politykę kredytową nieznacznie przewyższyła liczbę banków, które ją złagodziły; podobnie nieco więcej banków odczuło spadek popytu niż wzrost.

W II kwartale 2022 r. banki obawiają się dalszego obniżenia aktywności na rynku kredytowym. Przewidują zaostrzenie kryteriów udzielania dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych (najwięcej banków w przypadku kredytów mieszkaniowych) oraz oczekują dużego spadku popytu z wyjątkiem segmentu kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw.

Realizacja programu Polska Wschodnia

W ramach unijnego programu Polska Wschodnia zagospodarowano 98 proc. dostępnych środków. Zawarto ponad 3 tys. umów o dofinansowanie o wartości 8,7 mld zł.

Do końca 2021 r. w obszarze przedsiębiorczości rozdysponowano 90 proc. środków. To przyczyni się do powstania jeszcze większej liczby nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach i wdrożenia kolejnych innowacji w Polsce Wschodniej. Na początku kwietnia 2022 roku został ogłoszony kolejny konkurs dla firm chcących rozpocząć lub rozszerzyć działalność na rynkach zagranicznych. Przyjmowanie wniosków o dotację potrwa do czerwca br. W przygotowaniu jest także nowy konkurs na wdrażanie innowacji w MŚP, które do tej pory cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem firm z Polski Wschodniej.

 Wsparcie Polski Wschodniej będzie kontynuowane w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Program został przekazany do Komisji Europejskiej. Obecnie trwają negocjacje ostatecznego kształtu programu.

Stopy procentowe po raz kolejny w górę

Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny podniosła stopy procentowe.

Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,75 pkt. proc do poziomu:

  • stopa referencyjna 5,25% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 5,75% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 4,75% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 5,30% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 5,35% w skali rocznej.

 Informacja po posiedzeniu Rady.

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 98 562 inwestycji o łącznej wartości 558,2 mld zł.

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 1 maja 2022 roku złożono 193 829 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 900,4 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 559,7 mld zł, tj. 155% alokacji dla funduszy na lata 2014-2020.

Do 1 maja 2022 roku podpisano z beneficjentami 98 562 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 558,2 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 339,9 mld zł, czyli 94,1 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 365,3 mld zł, w tym dofinansowanie UE 235,7 mld zł, co stanowi 65,3% alokacji UE.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów i beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania z Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok 2022

Zaktualizowano Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok 2022.

Dokument prezentuje zestawienie terminów naborów wniosków dla poszczególnych działań i poddziałań w Regionalnym Programie Województwa Małopolskiego na 2022 rok.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".