Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

Zaktualizowano Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Dokument prezentuje zestawienie terminów naborów wniosków dla poszczególnych priorytetów i działań.

Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

6 lutego 2023 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty w IV kwartale oraz przewidywania banków na I kwartał 2023 r.

 W IV kwartale 2022 r. ankietowane banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz nie zmieniły wobec dużych przedsiębiorstw. Zapotrzebowanie na finasowanie zapasów i kapitału obrotowego pozytywnie wpłynęło na popyt na kredyty krótkoterminowe dla dużych przedsiębiorstw. Natomiast popyt na kredyty inwestycyjne znacznie się zmniejszył, zarówno w przypadku dużych przedsiębiorstw, jak i MSP.

Banki nie zmieniły istotnie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych w IV kwartale 2022 r. Motywowały to m.in. spadkiem popytu na kredyt i prognozami dotyczącymi sytuacji na rynku mieszkaniowym. Ponadto nieznacznie zaostrzyły niektóre warunki udzielania kredytów. Banki ponownie zaobserwowały spadek popytu na kredyt, co w ich opinii było następstwem m.in. pogorszenia się sytuacji gospodarstw domowych i zmian w wydatkach.

W opinii banków ponowne zaostrzenie polityki kredytowej w IV kwartale 2022 r. w segmencie kredytów konsumpcyjnych wynikało z pogorszenia się prognoz sytuacji gospodarczej. Banki zaostrzyły również większość warunków kredytowania, w tym m.in. podniosły marżę kredytową i marżę na kredyty obarczone podwyższonym ryzykiem. Obserwowany dalszy spadek popytu wynikał głównie z pogorszenia się sytuacji gospodarstw domowych.

W I kwartale 2023 r. ankietowane podmioty przewidują dalsze zaostrzanie kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych i dla MSP oraz brak zmian polityki kredytowej w przypadku pozostałych rodzajów kredytów. Banki spodziewają się ponadto kontynuacji spadkowych tendencji w zakresie popytu na kredyty konsumpcyjne oraz długoterminowe dla przedsiębiorstw i wzrostu – w przypadku kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw. W przypadku pozostałych segmentów rynku kredytowego spodziewają się stabilizacji popytu.

Harmonogram naborów wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Opublikowano Harmonogram naborów wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

9 lutego 2023 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałą nr 246/399/VI/2023 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Zaplanowano ogłoszenie 78 naborów na kwotę 9 674 971 572,20 zł.

Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Opublikowano Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

 Szczegółowy Opis Priorytetów (SZOP) FERS to dokument, który systematyzuje zapisy programu, ale nie zmienia jego zakresu. Przykładowo, SZOP wprowadza podział typów projektów zaplanowanych w programie na działania, wskazuje, jakie Instytucje Pośredniczące będą odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych działań, a także jakie podmioty mogą ubiegać się o wsparcie. Informuje również m.in. o poziomie dofinansowania czy limicie wydatków w ramach tzw. cross-financingu, a także wskaźnikach przyporządkowanych do poszczególnych działań. Wymóg przygotowania SZOP został określony w ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Tryb przygotowania SZOP oraz zakres jego treści określają Wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące szczegółowego opisu priorytetów (SZOP) krajowych i regionalnych programów na lata 2021-2027.

II posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

6 lutego w Warszawie odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. W spotkaniu, z ramienia PZFP, wziął udział w roli obserwatora Prezes Związku Marek Mika i Piotr Rogowiecki jako ekspert z zakresu instrumentów zwrotnych.

W trakcie posiedzenia przyjęto założenia projektu Banku Gospodarstwa Krajowego dot. pożyczek na samozatrudnienie. To pierwszy z czterech, planowanych w programie instrumentów finansowych dotyczący pożyczek na samozatrudnienie. Założenia projektu przewidują uruchomienie wsparcia w postaci preferencyjnych pożyczek na podjęcie samozatrudnienia. Na ten projekt przeznaczono 674 mln zł, które będą stanowić dokapitalizowanie realizowanego Programu Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie. Poszerzona zostanie grupa docelowa, m.in. o pożyczki na samozatrudnienie będą mogły ubiegać się osoby pracujące o niższych dochodach.

Prezes Marek Mika w klarowny sposób rozwiewał  wątpliwości pojedynczych  uczestników spotkania dotyczących instrumentu na samozatrudnienie, takie jak – miałby on sprzyjać „uśmieciowieniu rynku pracy”, zaproponowana formuła wdrażania nie chroni pożyczkobiorców przepisami prawa bankowego.

W okresie realizacji projektu, który obejmuje cały okres programowania i zakończy się w grudniu 2029 r., zaplanowano udzielenie 6900 pożyczek. Przepisy dotyczące udzielania pożyczek, tak jak i grupa osób uprawnionych do ubiegania się o pożyczki, zostały określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W trakcie posiedzenia Komitetu Monitorującego podjęto również uchwałę dotyczącą przyjęcia katalogu i systematyki ogólnych kryteriów wyboru projektów obowiązujących w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Blisko 1,5 mld euro dla Świętokrzyskiego w nowej perspektywie finansowej

Do województwa świętokrzyskiego - w ramach nowego programu regionalnego – trafi w sumie 1 mld 456 mln euro. Z tego ponad 1 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ponad 400 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 Dodatkowo województwo świętokrzyskie będzie mogło również liczyć na wsparcie w wysokości ponad 400 mln euro z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Kontrakt Programowy dla Województwa Świętokrzyskiego został podpisany 1 lutego 2022 r.  To ważny element w realizacji polityki spójności, który stanowi odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane na terenie województwa świętokrzyskiego. Zaplanowane w nim działania są też zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".