Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Kolejny sukces Członka PZFP

Kolejny przetarg BGK na wybór pośredników finansowych został rozstrzygnięty po myśli naszego Członka.

 Polska Fundacja Przedsiębiorczości złożyła najlepszą ofertę w przetargu Wybór Pośrednika Finansowego w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Mikropożyczka” w ramach Projektu „pn. Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Startują kolejne programy regionalne

Oficjalnie zainaugurowano wdrażanie regionalnych programów operacyjnych w woj. Warmińsko-Mazurskim i Podkarpackim.

Woj. Warmińsko-Mazurskie otrzymało dotychczas ze środków europejskich 33,7 mld zł. Do tej puli dołączyło właśnie blisko 8,4 mld zł (1,8 mld euro) na lata 2021-2027 - prawie 1,3 mld euro - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (72,6 proc.) oraz około 500 mln euro - Europejski Fundusz Społeczny (27,4 proc.). Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 jest przede wszystkim odpowiedzią na wyzwania opisane w strategii „Warmińsko-Mazurskie 2030. Wśród priorytetowych kierunków wsparcia znalazły się: gospodarka i cyfryzacja, energia, środowisko i klimat, transport, edukacja, rynek pracy, włączenie społeczne, zdrowie, kultura i turystyka oraz obszary miejskie. Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur mają się przyczynić do zielonej, cyfrowej i gospodarczej transformacji regionu. Obecnie trwają prace nad dokumentami wdrożeniowymi - Szczegółowym Opisem Priorytetów, kryteriami wyboru projektów czy wzorami dokumentacji konkursowych. Równolegle formułuje się skład Komitetu Monitorującego. Jego pierwsze posiedzenie zaplanowano w marcu 2023 roku.

Do województwa podkarpackiego - w ramach nowego programu regionalnego – trafi prawie 2,3 mld euro, z czego 1,63 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ok 0,63 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

W okresie 2021-2027 władze województw w całym kraju będą miały do dyspozycji łącznie 33,5 mld euro. Budżet programów regionalnych to 44 proc. pieniędzy z Polityki Spójności dla Polski. Realizowane liczne projekty samorządowe przyczynią się do zrównoważonego, społeczno-gospodarczego rozwoju całej Polski, do stworzenia nowych miejsc pracy, do zastosowania w praktyce wielu, nierzadko innowacyjnych rozwiązań. Pięć województw (śląskie, małopolskie, wielkopolskie, dolnośląskie i łódzkie) w swoich budżetach będzie posiadać również środki finansowe, które pochodzą z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Samorządy przeznaczą te pieniądze na łagodzenie społecznych i gospodarczych efektów transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

6 lutego 2023 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty w IV kwartale oraz przewidywania banków na I kwartał 2023 r.

 W IV kwartale 2022 r. ankietowane banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz nie zmieniły wobec dużych przedsiębiorstw. Zapotrzebowanie na finasowanie zapasów i kapitału obrotowego pozytywnie wpłynęło na popyt na kredyty krótkoterminowe dla dużych przedsiębiorstw. Natomiast popyt na kredyty inwestycyjne znacznie się zmniejszył, zarówno w przypadku dużych przedsiębiorstw, jak i MSP.

Banki nie zmieniły istotnie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych w IV kwartale 2022 r. Motywowały to m.in. spadkiem popytu na kredyt i prognozami dotyczącymi sytuacji na rynku mieszkaniowym. Ponadto nieznacznie zaostrzyły niektóre warunki udzielania kredytów. Banki ponownie zaobserwowały spadek popytu na kredyt, co w ich opinii było następstwem m.in. pogorszenia się sytuacji gospodarstw domowych i zmian w wydatkach.

W opinii banków ponowne zaostrzenie polityki kredytowej w IV kwartale 2022 r. w segmencie kredytów konsumpcyjnych wynikało z pogorszenia się prognoz sytuacji gospodarczej. Banki zaostrzyły również większość warunków kredytowania, w tym m.in. podniosły marżę kredytową i marżę na kredyty obarczone podwyższonym ryzykiem. Obserwowany dalszy spadek popytu wynikał głównie z pogorszenia się sytuacji gospodarstw domowych.

W I kwartale 2023 r. ankietowane podmioty przewidują dalsze zaostrzanie kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych i dla MSP oraz brak zmian polityki kredytowej w przypadku pozostałych rodzajów kredytów. Banki spodziewają się ponadto kontynuacji spadkowych tendencji w zakresie popytu na kredyty konsumpcyjne oraz długoterminowe dla przedsiębiorstw i wzrostu – w przypadku kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw. W przypadku pozostałych segmentów rynku kredytowego spodziewają się stabilizacji popytu.

Harmonogram naborów wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Opublikowano Harmonogram naborów wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

9 lutego 2023 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałą nr 246/399/VI/2023 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Zaplanowano ogłoszenie 78 naborów na kwotę 9 674 971 572,20 zł.

Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Opublikowano Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

 Szczegółowy Opis Priorytetów (SZOP) FERS to dokument, który systematyzuje zapisy programu, ale nie zmienia jego zakresu. Przykładowo, SZOP wprowadza podział typów projektów zaplanowanych w programie na działania, wskazuje, jakie Instytucje Pośredniczące będą odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych działań, a także jakie podmioty mogą ubiegać się o wsparcie. Informuje również m.in. o poziomie dofinansowania czy limicie wydatków w ramach tzw. cross-financingu, a także wskaźnikach przyporządkowanych do poszczególnych działań. Wymóg przygotowania SZOP został określony w ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Tryb przygotowania SZOP oraz zakres jego treści określają Wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące szczegółowego opisu priorytetów (SZOP) krajowych i regionalnych programów na lata 2021-2027.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".