Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Kolejny sukces Członka PZFP

Z satysfakcją odnotowujemy zwycięstwo Członka naszej organizacji w przetargu BGK na wybór pośredników finansowych.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości złożyła najlepszą ofertę w cz. V przetargu Wybór przez BGK Pośredników finansowych na potrzeby realizacji instrumentu finansowego „Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP REACT-EU POIR (FPWP REACT-EU POIR)” - 19 części.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 jest dokumentem rozwijającym oraz uszczegóławiającym zapisy programu regionalnego. Zawiera między innymi informacje o obszarach wsparcia, typach projektów, rodzajach beneficjentów, a także uwarunkowaniach i zasadach wyboru oraz realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych priorytetów.

Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – projekt z 3-11-2021 roku

Dostępna jest nowa wersja projektu RPO dla woj. Śląskiego.

3 listopada 2021 r. Zarząd Województwa przyjął projekt programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”, określający główne obszary i szczegółowe kierunki działań na rzecz rozwoju województwa w nowej perspektywie unijnego finansowania na lata 2021-2027.

Polska gospodarka rośnie

Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w III kwartale 2021 roku zwiększył się realnie o 5,1 % rok do roku, wobec spadku o 1,5% w analogicznym okresie 2020 r.

PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) wzrósł realnie o 2,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 5,3%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 5,1% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowania pierwszego regularnego szacunku PKB za III kwartał 2021 r., który zostanie opublikowany w dniu 30.11.2021 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2021 rok

Zaktualizowano Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego  Lubuskie 2020 na 2021 rok.

W dokumencie wprowadzono zmiany, polegające na zaplanowaniu dodatkowych konkursów w ramach: - Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu - ZIT Zielona Góra (Typ I. Udostępnianie zasobów przyrodniczych, Typ II. Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz Typ III. Prowadzenie komplementarnych i uzupełniających do ogólnopolskich działań / kampanii informacyjno - edukacyjnych), na kwotę 2 800 000,00 zł, z terminem naboru wniosków od 17 grudnia 2021 roku do 3 stycznia 2022 roku. - Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ IV. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, podmiotów leczniczych świadczących usługi w zakresie opieki geriatrycznej, długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej), na kwotę 2 200 000,00 zł, z terminem naboru wniosków od 9 do 17 grudnia 2021 roku, - Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra (Typ I. Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów mająca na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom), na kwotę 15 000 000,00 zł, z terminem naboru wniosków od 17 grudnia 2021 roku do 3 stycznia 2022 roku. Ostateczne kwoty ww. naborów będą uzależnione od limitu dostępnych środków Ministerstwa Finansów, obowiązującego w miesiącu ogłoszenia konkursów. Zgodnie z przedmiotową zmianą uchwały przyjęty zostanie zaktualizowany Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2021 rok, w którym w ramach EFRR i EFS zaplanowano 31 konkursów na łączną kwotę 155 600 000,00 zł, tj. 12 konkursów z EFRR na kwotę dofinansowania UE 106 400 000,00 zł oraz 19 konkursów z EFS na kwotę dofinansowania UE 49 200 000,00 zł (w tym: 6 konkursów dla Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry na łączną kwotę dofinansowania UE 29 200 000,00 zł i 1 konkurs z IP ZIT Gorzowa Wlkp. na łączną kwotę 200 000,00 zł).

Stopy procentowe po raz kolejny w górę

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,75 pkt proc., tj. do poziomu  1,25%.

Jednocześnie  Rada  ustaliła  następujący  poziom  pozostałych  stóp procentowych NBP:

  • stopa lombardowa 1,75%;
  • stopa depozytowa 0,75%;
  • stopa redyskontowa weksli 1,30%;
  • stopa dyskontowa weksli 1,35%.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".