Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

II posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

6 lutego w Warszawie odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. W spotkaniu, z ramienia PZFP, wziął udział w roli obserwatora Prezes Związku Marek Mika i Piotr Rogowiecki jako ekspert z zakresu instrumentów zwrotnych.

W trakcie posiedzenia przyjęto założenia projektu Banku Gospodarstwa Krajowego dot. pożyczek na samozatrudnienie. To pierwszy z czterech, planowanych w programie instrumentów finansowych dotyczący pożyczek na samozatrudnienie. Założenia projektu przewidują uruchomienie wsparcia w postaci preferencyjnych pożyczek na podjęcie samozatrudnienia. Na ten projekt przeznaczono 674 mln zł, które będą stanowić dokapitalizowanie realizowanego Programu Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie. Poszerzona zostanie grupa docelowa, m.in. o pożyczki na samozatrudnienie będą mogły ubiegać się osoby pracujące o niższych dochodach.

Prezes Marek Mika w klarowny sposób rozwiewał  wątpliwości pojedynczych  uczestników spotkania dotyczących instrumentu na samozatrudnienie, takie jak – miałby on sprzyjać „uśmieciowieniu rynku pracy”, zaproponowana formuła wdrażania nie chroni pożyczkobiorców przepisami prawa bankowego.

W okresie realizacji projektu, który obejmuje cały okres programowania i zakończy się w grudniu 2029 r., zaplanowano udzielenie 6900 pożyczek. Przepisy dotyczące udzielania pożyczek, tak jak i grupa osób uprawnionych do ubiegania się o pożyczki, zostały określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W trakcie posiedzenia Komitetu Monitorującego podjęto również uchwałę dotyczącą przyjęcia katalogu i systematyki ogólnych kryteriów wyboru projektów obowiązujących w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Blisko 1,5 mld euro dla Świętokrzyskiego w nowej perspektywie finansowej

Do województwa świętokrzyskiego - w ramach nowego programu regionalnego – trafi w sumie 1 mld 456 mln euro. Z tego ponad 1 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ponad 400 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 Dodatkowo województwo świętokrzyskie będzie mogło również liczyć na wsparcie w wysokości ponad 400 mln euro z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Kontrakt Programowy dla Województwa Świętokrzyskiego został podpisany 1 lutego 2022 r.  To ważny element w realizacji polityki spójności, który stanowi odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane na terenie województwa świętokrzyskiego. Zaplanowane w nim działania są też zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Szybki Monitoring NBP – analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw

NBP opublikował analizę dotyczącą sytuacji przedsiębiorstw. "Szybki Monitoring NBP – analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw" publikowany jest zwyczajowo w drugiej połowie stycznia, kwietnia, lipca i października. Celem raportu jest ocena i prognoza koniunktury w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych. Raport jest przygotowywany w oparciu o kwartalne badania ankietowe, prowadzone przez NBP od 1997 r. oraz dane finansowe sektora przedsiębiorstw niefinansowych zbierane przez Główny Urząd Statystyczny.

 Zysk i rentowność netto sektora przedsiębiorstw niefinansowych obniżyły się, ale sytuacja finansowa sektora pozostała relatywnie korzystna. Obniżyła się dynamika przychodów firm, przy wzroście ich zależności od popytu zagranicznego – realne przychody ze sprzedaży zagranicznej kształtują się wyraźnie powyżej długookresowego trendu odmiennie niż w przypadku sprzedaży krajowej.

Dynamika przychodów ze sprzedaży pozostała wyższa od jej kosztów, co przełożyło się na wyraźny wzrost wyniku na sprzedaży. Jednocześnie wynik finansowy netto sektora, po dwóch latach dynamicznego wzrostu, był niższy niż przed rokiem, co było efektem spadku wyników na operacjach finansowych i pozostałej działalności. W konsekwencji, choć rentowność na sprzedaży pozostała wysoka, to rentowność obrotu netto wyraźnie zmniejszyła się.

Nieznacznie poprawiły się kwartalne prognozy ogólnej sytuacji firm oraz popytu, choć oba wskaźniki pozostają niskie.

Przegląd dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach

Zachęcamy do udziału w konsultacjach publicznych dotyczących przeglądu dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach.

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w ramach przygotowań do zmiany dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, którą w polskim systemie prawnym wdraża ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Jak wskazuje Komisja Europejska, przedmiotowa inicjatywa ma pomóc MŚP poprzez rewizję obowiązujących przepisów UE dotyczących płatności w oparciu o dostępne i przyszłe dane w celu promowania zdecydowanej zmiany w kierunku kultury „szybkich płatności”.

Udział w tych konsultacjach publicznych, trwających do 17 marca br., można wziąć za pośrednictwem tej strony poprzez wypełnienie kwestionariusza online. Przedmiotowa strona internetowa, w tym kwestionariusz, są dostępne także w języku polskim.

Konsultacje publiczne prowadzone są bezpośrednio przez Komisję Europejską, za pośrednictwem przywołanej strony internetowej.

Zasady finansowania Programu FERS

Opublikowano zasady finansowania dla programu FERS zatwierdzone 16 stycznia 2023 r. przez Minister Małgorzatę Jarosińską-Jedynak.

Celem Zasad jest zaprezentowanie głównych założeń systemu finansowania programu. W dokumencie opisane zostały, m. in.: - istotne warunki kwalifikowalności wydatków, - rodzaje projektów planowanych do realizacji w FERS, - zasady konstruowania budżetu projektów, - zasady finansowania i rozliczania projektów, - sposób poświadczania wydatków. Przygotowane Zasady są spójne z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Wraz z plikami zawierającymi dokumenty publikujemy również zestawienie uwag z konsultacji projektu Zasad finansowania wraz ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej FERS.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".